xem tuổi tam tai tuổi Mão năm 2018

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Mão năm 2018

Vái 3 lần, rót trà 3 lần, rót rượu 3 lần, 3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy, rồi đốt giấy tiền vàng bạc & đồ